Etusivu » Klubin säännöt

Klubin säännöt

Karjalan Karaoke Klubin yhdistyksen säännöt 2020

1§ YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nmi on Karjalan Karaoke Klubi ry ja sen kotipaikka on Joensuu.

2§ TOIMINNAN TARKOITUS JA SEN TOTEUTTAMINEN

Yhdistyksen toiminnan tarkoitus on:

 • ylläpitää ja edistää karaokeharrastusta
 • antaa jäsenille mahdollisuus laulun harrastamiseen jäsenilloissa
 • edistää karaokeharrastuksen sekä yhdistyksen näkyvyyttä ja tunnettavuutta
 • tarjota jäsenille mahdollisuus sosiaaliseen kanssakäymiseen
 • pyrkiä antamaan jäsenilleen voimia arkeen harrastuksen myötä

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • järjestää jäsenilleen jäseniltoja
 • voi harjoittaa hyväntekeväisyystoimintaa
 • voi järjestää toimintaansa edistävää virkistys- ja vapaa-ajan toimintaa
 • suorittaa jäsenhankintaa ja tekee toimintaansa tunnetuksi
 • voi järjestää kokouksia, ohjelmallisia tilaisuuksia, juhlia, vierailuja, retkiä, matkoja ja muita virkistystilaisuuksia
 • hoitaa muut näiden sääntöjen ja yhdistyslain määräämät tehtävät

3§ TOIMINNAN TUKEMINEN

Toiminnan tukemiseksi yhdistys kantaa jäsenmaksuja, voi ottaa vastaan lahjoituksia, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta, voi toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan rahakeräyksiä, arpajaisia ja huvitilaisuuksia.

4§ JÄSENET

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Jäsenet hyväksyy vapaamuotoisen hakemuksen pohjalta yhdistyksen hallitus. Hallitus kutsuu hakijan jäseniltaan esittäytymään.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Kannatusjäsenellä on yhdistyksen vuosikokouksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta ei äänioikeutta.

Kannatusjäsentä ei voida valita yhdistyksen luottamustehtäviin.

5§ JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoututunut

tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Muussa tapauksessa kuin jäsenmaksun maksamatta jättämiessä ennen erottamispäätöksen tekemistä on asianosaiselle jäsenelle varattava tilaisuus selityksen antamiseen.

Mikäli yhdistyksen kokous vahvistaa erottamispäätöksen astuu se voimaan heti kokouksen päätöksen jälkeen.

6§ JÄSENMAKSUT

Uusilta varsinaisilta jäseniltä peritään liittyessään jäsen- sekä liittymismaksu.

Jäseniltä perittävän liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta kaikille jäsenryhmille päättää vuosikokous.

Jäsen, joka liittyy yhdistykseen kesken tilivuotta, on suoritettava liittymimaksu ja koko kulumassa olevan vuoden jäsenmaksu.

7§ HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus johon kuuluu vuosikokouksen valitsema puheenjohtaja ja 4-6 muuta jäsentä. Hallituksen toimikausi on  vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin ja rahastonhoitajan jotka voivat olla hallituksen ulkopuolelta ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta,
kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään 4 hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
mukaanluettuna on läsnä. Asia ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.

Äänien mennessä tasan ratkaisee puheejohtajan ääni, vaaleissa kuitekin arpa.

8§ HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Yhdistyksen hallituksen tehtävänä on:

 • johtaa yhdistyksen toimintaa ja toimeenpanna yhdistyksen vuosikokouksen päätökset
 • vastata yhdistyksen taloudesta ja omaisuudesta
 • laatia yhdistyksen vuosikokoukselle vuosikertomus ja tilinpäätös sekä yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä huolehdittava, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty
 • esittää yhdistyksen tilinpäätös, pöytäkirjat ja muut hallintoa ja varainhoitoa koskevat asiakirjat toiminnan-,  tilintarkastajille ja tarkastuksen tapahduttua yhdistyksen vuosikokoukselle
 • kutsua koolle yhdistyksen vuosikokous
 • pitää jäsenluetteloa
 • valvoa että sääntöjen määräyksiä ja yhdistyksen päätöksiä noudatetaan
 • edustaa yhdistystä sekä
 • täyttää ne muut velvoitteet ja tehtävät, jotka sille lain ja näiden sääntöjen mukaan kuuluvat

9§ YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

10§ TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille
viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta.

Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään
kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

11§ YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäenille postitetulla kirjeellä tai  sähköpostitse tai yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

12§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maaliskuun loppuun mennessä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun sen pitämistä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.

Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

13§ VUOSIKOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. Vahvistetaan tilinpäätös, toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille sekä vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle toimintavuodelle.
 6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
 7. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa sekä varatilintarkastaja.
 8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

14§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään ¾ enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa varat käytetään tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

15§ KUNNIAJÄSEN

Kunniajäsenen on täytettävä seuraavat kriteerit:

 • aktiivisesti tukenut ja kehittänyt sekä edistänyt yhdistyksen toimintaa ja näkyvvyyttä
 • on tehnyt jotain poikkeuksellisen ansiokasta yhdistyksen hyväksi
 • toiminut useiden vuosien ajan puheenjohtajana tai muuna toimihenkilönä
 • kunniajäsenellä ei ole äänioikeutta mutta on läsnäolo ja puheoikeus vuosikokouksissa
 • ei jäsenmaksua
 • nimitysasia päätetään vuosikokouksessa